วัน/เวลา

08.00-09.00

09.00-10.00

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

13.00-14.00

14.00-15.00

15.00-16.00

16.00-17.00

17.00-18.00

เสาร์

การบัญชีชั้นกลาง 2

 

 

หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

อาทิตย์

การบัญชีต้นทุน 2

 

กฏหมายธุรกิจ

การภาษีอากร 1

หน้าหลัก